Esperanto

La revuo Esperanto estas la oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Ĝi enhavas artikolojn pri la movado en diversaj landoj, pri kongresoj kaj pri movada strategio. Ĝi informas ankaŭ pri novaj libroj en Esperanto, ofte kun recenzo.

Eldonisto: Universala Esperanto-Asocio (Nederlando)
Ĉefredaktoro: 
Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova
Fondita en 1905

Numeroj jare: 11
Paĝoj: 24, (preskaŭ) A4

Jara abontarifo (2017): 41€

senpaga (malnovega) ekzemplero

KEA peras ankaŭ la membrokotizojn de UEA

MJ (2018)— Individua membro, kiu ricevas la Jarlibron plus retan version de la revuo Esperanto (ĝis la aĝo de 29 jaroj oni ricevas ankaŭ la revuon "Kontakto"): 26€

MA (2018)— Individua membro, kiu ricevas la Jarlibron kaj la revuon Esperanto (ĝis la aĝo de 29 jaroj oni ricevas ankaŭ la revuon "Kontakto"): 64€

SZ (2018)– Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldoniĝas al alia kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA): 128€

Universala Kongreso: ankaŭ ni peras la aliĝon al la UK.

© viktoro 2018